Taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos:

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „www.kesewood.eu“ (toliau e-parduotuvė) internetinėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas elektroniniu paštu.

2. Asmens duomenų apsauga:

2.1 Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuria yra pasidalinama E-parduotuvėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, numatyta LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas:

3.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar prekes ir suformavęs prekių krepšelį jį apmoka.

4. Pirkėjo teisės:

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su E-parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (laišku, faksu ar elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

4.3 Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai:

5.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes E-parduotuvėje nurodytą sumą ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje el. paštu info@kesewood.eu ar tel.: +37062206952.

5.3 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.

5.4 Pirkėjas, naudodamasis E-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės:

6.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.

6.2 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės darbą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

6.4 Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos.

7. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje.

7.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.4 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai:

8.1 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su visais į kainą įeinančiais mokesčiais.

8.2 Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

-Per Paysera mokėjimo sistemą

-Bankiniu pavedimu į mūsų banko sąskaitą (tik tuo atveju, kai pirkimas buvo suderintas elektroninių paštu, ne per E-parduotuvę).

-Grynaisiais pinigais (tik tuo atveju, kai pirkimas buvo suderintas elektroninių paštu, ne per E-parduotuvę).

9. Prekių pristatymas:

9.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą, bei savo kontaktinę informaciją.

9.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3 Prekių pristatymas yra mokamas. Prekės pristatomos naudojantis Omniva ar LP Express paštomatų tinklo paslaugomis arba kurjerio paslaugomis, jei su Pardavėju nebuvo suderinta kitaip. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo.

9.4 Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Pirkėjui per 3 darbo dienas. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.5 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

9.7 Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

9.8 Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo–pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas:

10.1 Kiekvienos E-parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos jos aprašyme.

10.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Grąžinant nekokybišką prekę, grąžinimo kaštus padengia Pardavėjas.

10.4. Apie gautas nekokybiškas prekes nedelsiant informuokite el. paštu info@kesewood.eu.

11. Nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos:

11.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės yra keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.2 Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

11.3. Jeigu grąžinamos kokybiškos prekės, siuntos išlaidas apmoka pirkėjas. Gavęs grąžinamas prekes, Pardavėjas informuoja Pirkėją atskiru el. laišku, ir grąžina Pirkėjui pinigus į nurodytą sąskaitą arba pakeičia prekę kita.

12. Atsakomybė:

12.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13. Apsikeitimas informacija:

13.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo E-parduotuvėje nurodytais kontaktais.

14. Baigiamosios nuostatos:

14.1 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.